GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

Lowbrow Art, a surrealism „à la pauvre”? (Lowbrow Art, un suprarealism „à la pauvre”?)

 

 

Lowbrow (English) – adjective (mainly), disapproving, unassuming, not complicated or requiring much intelligence to understand; art that is not serious and is intended for people who do not know much, unintelligent, with low tastes.

Lowbrow is an antonym for highbrow.

As adjectives, the difference between highbrow and lowbrow is that highbrow is intellectual, highly cultured, while lowbrow is unsophisticated, not intended for an intelligent, educated or cultured audience.

As nouns, the difference between highbrow and lowbrow is that highbrow is a cultured or learned person or thing, while lowbrow is someone or something with little education or culture.

Culture, entertainment and moral education for the working class (lowbrow) are quite different from the cultural events of the upper class (highbrow).

Lowbrow, or lowbrow art, is an underground visual art movement that emerged from Los Angeles, California area in the late 1960s. It is a populist art movement with cultural roots in underground comix, punk music, tiki culture, graffiti and street art It is also often known as pop surrealism. Lowbrow art often has a sense of humor – sometimes the humor is cheerful, sometimes mean, a real sarcastic comment.

 

 

Most lowbrow artworks are paintings but conceptually it has expanded into toys, digital art and sculpture.

In an article in the February 2006 issue of his magazine Juxtapoz, Robert Williams claimed credit for originating the term „lowbrow art”. He said that in 1979 Gilbert Shelton of Rip Off Press decided to produce a book of Williams’ paintings. Williams decided to give the book the self-deprecating title „The Lowbrow Art of Robt” because he believed that no academic art institution would recognize his type of art. Currently Williams believes that the title of this current would be more appropriate as „abstract surrealism combined with cartoons”. Lately, Williams has taken to referring to his own works as „Conceptual Realism”.

 

 

1994 is the official year of the birth of the Lowbrow movement, this being also the year when Robert Williams founded the magazine „Juxtapoz”, one of the most successful art publications in the United States.

Although it didn’t have an official name until the early 1990s, Lowbrow art was already somewhat present in popular culture as early as the 1960s, as traces of it could be found in the works of underground comics cartoonists such as R. Crumb, S. Clay Wilson, or Victor Moscoso. Rebellious since its early days, Lowbrow Art has set out to poke fun at conventional matters of all kinds, using humor and sarcasm as powerful tools. Persistent in vision, Lowbrow art created its own subversive culture, full of abstract images and dreamy cartoon characters, painted and drawn with great technical skill.

Giving itself the synonym of Pop Surrealism, lowbrow art breaks away from the subconscious and dreamlike towards the banal and superficial everyday. Thus he reached an audience that was not necessarily interested or educated in art and offered them familiar subjects that did not require a certain artistic interpretation.

Through its youth and vigor, the Lowbrow movement managed to find followers in many places around the globe and reflect their visual trends, evolving into several different branches and individual aesthetics.

In the late 1980s, Frenchman Berhart „decorated” the streets of Toulouse with his Zigëses, stencils and stickers with graphics inspired by African art. Since 2005, at the head of the Berhart Gallery, he has dedicated himself only to his art, opening a gap between 2008 and 2012 to direct Caramba! Publishing, a highly innovative e-book publisher. His works distort classical art with references and images from popular culture, giving them a new meaning and a strong symbolic charge.

 

 

Rich in messages and keys, ideas and concepts, political, religious, mystical, esoteric, alchemical, etc. references. his compositions offer new meanings or ask new questions. Placed outside the accepted, consensual and official art network, Berhart chose to give meaning to a free and uncompromising work. At the vanguard of lowbrow surrealism, he builds a body of critical and uninhibited 21st century work.

 

Lowbrow Art, un suprarealism „à la pauvre”?

Lowbrow (engleză) – adjectiv (în principal), dezaprobator, modest, care nu este complicat sau nu necesită multă inteligență pentru a fi înțeles; artă care nu este serioasă și este destinată persoanelor care nu știu prea multe, cu inteligenţă medie şi gusturi îndoielnice.
Lowbrow este un antonim pentru highbrow.
Ca adjective, diferența dintre highbrow și lowbrow este că highbrow este intelectual, extrem de cultivat, în timp ce lowbrow este nesofisticat, nu este destinat unui public inteligent, educat sau cult.
Ca substantive, diferența dintre highbrow și lowbrow este că highbrow este o persoană sau un lucru cultivat sau învățat, în timp ce lowbrow este cineva sau ceva cu educație sau cultură redusă.
Cultura, divertismentul și educația morală pentru clasa muncitoare (lowbrow), sunt net diferite de evenimentele culturale ale clasei superioare (highbrow).

Lowbrow, sau lowbrow art, este o mișcare de artă vizuală underground care a apărut în zona Los Angeles, California, la sfârșitul anilor 1960. Este o mișcare de artă populistă, cu rădăcini culturale în comix underground, muzica punk, cultura tiki, graffiti și arta de stradă. Este adesea cunoscută și sub numele de suprarealism pop. Arta lowbrow are adesea simțul umorului – uneori umorul este vesel, alteori răutăcios, un adevărat comentariu sarcastic.

 

 

Cele mai multe opere de artă lowbrow sunt picture, dar conceptual s-a extins spre jucării, artă digitală și sculptură.

Într-un articol din numărul din februarie 2006 al revistei sale Juxtapoz, Robert Williams și-a declarat meritul pentru originea termenului „artă lowbrow”. El a povestit că în 1979 Gilbert Shelton de la editura Rip Off Press a decis să producă o carte cu picturile lui Willams. Williams a decis să dea cărții titlul de nuanţă auto-depreciativă “The Lowbrow Art of Robt”, deoarece credea că nicio instituție de artă academică nu i-ar recunoaște tipul de artă. În prezent Williams consideră că titlul acestui curent ar fi mai potrivit ca „suprarealism abstract combinat cu desene animate”. În ultimul timp, Williams a început să se refere la propriile sale lucrări ca „Realism conceptual”.

1994 este anul official al naşterii mişcării Lowbrow, acesta fiind şi anul când Robert Williams a întemeiat revista “Juxtapoz”, una din cele mai de success publicaţii de artă din Statele Unite.

Deși nu a avut un nume oficial până la începutul anilor 1990, arta Lowbrow era deja oarecum prezentă în cultura populară încă din anii 1960, deoarece urmele ei puteau fi găsite în lucrările caricatorilor de benzi desenate underground precum R. Crumb, S. Clay Wilson, sau Victor Moscoso.  Rebelă încă din primele zile, Arta Lowbrow s-a hotărât să-şi bată joc de chestiunile convenționale de orice fel, folosind umorul și sarcasmul ca instrumente puternice. Perseverentă în viziune, arta Lowbrow și-a creat propria cultură subversivă, plină de imagini abstracte și personaje de desene animate visătoare, pictate și desenate cu o mare abilitate tehnică.

Acordându-şi şi sinonimul de Suprarealism Pop, arta lowbrow se desprinde din subconştient şi oniric spre banalul și superficialul cotidian. Astfel a ajuns la un public care nu era neapărat interesat sau educat în artă și le-a oferit subiecte familiare care nu necesitau o anumită interpretare artistică.

 

 

Prin tinereţea şi vigoarea sa, curentul Lowbrow, a reușit să-şi găsească adepţi în multe locuri de pe glob și să reflecte tendințele lor vizuale, evoluând în mai multe ramuri diferite și estetică individuală.

La sfârșitul anilor 1980, francezul Berhart a „decorat” străzile din Toulouse cu Zigawés-urile sale, șabloane și autocolante cu grafică inspirată din arta africană. Din 2005, în fruntea Galeriei Berhart, s-a dedicat doar artei sale, deschizând o paranteză între 2008 și 2012 pentru a regiza Caramba! Publishing, o editură de cărți electronice deosebit de inovatoare. Lucrările sale denaturează arta clasică  cu referințe și imagini din cultura populară, dându-le un nou sens și o puternică încărcătură simbolică.

 

 

Bogate în mesaje și chei, idei și concepte, referințe politice, religioase, mistice, ezoterice, alchimice etc. compoziţiile sale oferă noi înțelesuri sau pun noi întrebări. Plasat în afara rețelei de artă agreată, consensuală și oficială, Berhart a ales să dea sens unei opere libere și fără compromisuri. La avangarda suprearealismului lowbrow, el construiește un corp de operă critică și dezinhibată, proprie secolului  XXI.

 

 

Sources (Surse): thoughtco.com/the-lowbrow-movement-art-history; juxtapoz.com/news/installation/the-visual-adventures-of-robert-williams-orange-county-center-for-contemporary-art; robtwilliamsstudio; laughingsquid.com/robert-williams-west-coast-book-tour; saatchiart.com; alchetron.com/Lowbrow-(art-movement); widewalls.ch/magazine/lowbrow-art-pop-surrealism

 ©Sud-Est Forum 2023

Posted by on iunie 3, 2023. Filed under ARTE VIZUALE,HOME,IN CAUTAREA CHEFULUI PIERDUT. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry