GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

On the set- A parallel story (Pe platoul de filmare-o poveste paralelă)

 

 

Motto:

A picture is a secret about a secret, the more it tells you the less you know.

― Diane Arbus

A story? What is it like to tell a story with multiple voices? Shouted or whispered, the story flows like parallel rivers, in a landscape that builds dramatic or lyrical … What is it like to take pictures on a set? Pure fascination but also a thrill of guilt. Don’t you steal something that belongs to a creator? A new reality for those who can’t stand their dreams, says Slavoj Zizek.

 

 

The album is built on images of a team working on a movie. And the story goes in a different direction from the movie script. It shows the effort and fatigue, concentration and heterotopic contrasts that are generated spontaneously.

The film describes an episode from the events that took place in Romania, in 1989, social upheavals that mark the end of the communist period. In short, the scenario describes the detention (subjective and chaotic) of more than 300 people suspected of terrorism in a swimming pool in a military unit. A turbulent and gloomy period, in which distrust was widespread, the effects of cruelty having a kind of „angelic” toxicity.

 

 

What did the photographer see? The typical hustle and bustle of the set, the large mass of people pulsing at the director’s directions, the tiredness of the extras having to repeat a scene countless times, the swimming pool in a Tarkovskian note. The portraiture is excellent, the contrast between the youth and the innocence of the soldiers, burdened by uniforms and submachine guns and the unbearable situation. The atmosphere of doubt and misunderstanding of the situation in which both the military are put (at that time the army was made up of so-called „military in term”, young people in their teens forced to complete a training period of over 1 year) but also those arrested without guilt. Revolt. Barbaric emotion. The unthinkable. The conservation instinct.

 

 

Then come the images from the breaks, when the young people laugh playfully, because they easily forget the dramas of life, sick of that disease characteristic of those untouched by evil, the feeling of hope.

The film is made by the famous and formidable Romanian director Tudor Giurgiu and his team, produced by Libra Films and is called Sibiu’89 (the name of the city where the action takes place).

 

 

Pe platoul de filmare-o poveste paralelă

Motto:

O poză este un secret despre un secret, cu cât îți spune mai mult, cu atât știi mai puțin.

– Diane Arbus

O poveste ? Cum este să spui o poveste cu mai multe voci ? Strigată sau şoptită, povestea curge ca nişte fluvii paralele, într-un peisaj ce construieşte dramatic sau liric…Cum este să fotografiezi pe un platou de filmare? Pură fascinatie dar şi un fior de vinovaţie. Oare nu furi ceva ce aparţine unui creator? O nouă realitate? Pentru cei care nu îşi suporta visele, vorba lui Slavoj Zizek.

Albumul este construit pe imaginile unei echipe care munceşte la realizarea unui film. Şi povestea merge într-un sens diferit de scenariul cinematografic. Arată eforturile şi oboseala, concentrarea şi contrastele heterotopice care sunt generate spontan. 

 

 

Filmul descrie un episod din evenimentele petrecute în România, anul 1989, convulsii sociale ce marchează sfârşitul perioadei comuniste. Pe scurt scenariul descrie reţinerea (subiectivă şi haotică) a peste 300 de oameni bănuiţi de terorism într-un bazin de înot dintr-o unitate militară. O perioadă tulbure şi sumbră, în care neîncrederea era generalizată, efectele cruzimii având un soi de “îngerească” toxicitate.

Ce a văzut fotograful? Agitaţia tipică platoului de filmare, marea masă de oameni care pulsează la indicaţiile regizorului, oboseala figuranţilor ce trebuie să repete o scenă de nenumarate ori, bazinul de înot  într-o notă tarkovskiană. Portretistica este excelentă, contrastul între tinereţea şi inocenţa personajelor, soldaţi, îngreunaţi de uniforme, de pistoale mitralieră şi insuportabilul situaţiei. Atmosfera de dubiu şi neînţelegere a situaţiei în care sunt puşi atât militarii (pe vremea aceia armata era formată din aşa zişii “militari în termen”, tineri la limita adolescenţei obligaţi să satisfacă un stagiu de antrenament de peste 1 an) dar şi cei arestaţi fără vină. Revolta. Emotivitatea barbară. Inargumentabilul. Instinctul de conservare.

 

 

Apoi vin imaginile din pauze, când tinerii râd ludic, căci uită uşor de dramele vieţii, “bolnavi” de acel morb caracteristic celor neatinşi de rău, sentimentul speranţei.

Filmul este realizat de reputatul şi redutabilul regizor român Tudor Giurgiu şi echipa sa, produs de Libra Films şi se numeşte Sibiu’89 (numele oraşului unde se petrece acţiunea).

©Sud-Est Forum 2022

Photos by Cornel Gingăraşu

 

Posted by on februarie 22, 2022. Filed under CORNEL GINGARASU,COTIDIAN,CULTURAL,EVENIMENT,HOME,NEWS,PORTOFOLII. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry