GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

Arta abstractã – o realitate care trebuie traitã

Motto:  

Contrariul păcatului nu este virtutea, contrariul păcatului este libertatea.

(SOREN KIERKEGAARD)

Deschizi ochii. Apare lumina, generatã de ȋntuneric. Apar gânduri, cuvinte, imagini, se rostogolesc, ȋţi aduc aminte cã nu ai murit.

Între ele sunt relaţii de prietenie sau de multe ori, de duşmanie, se ȋnfruntã, se ciocnesc, se ȋmbucã sau se despart….asta este lumea! Cum o vãd astãzi ? Cenuşie? Coloratã ?

Spre infern ne ȋndreptãm cu toţii, drumul este o certitudine?

Spaţiul nostru este visul nostru, este entropia mentalã a concepţiei… dezordinea componentelor ochilor şi minţii; mãsurã a energiei pãrţilor care nu poate fi utilizatã.

Dezordinea creşte şi energia disponibilã scade – trebuie sã organizãm formele şi volumele, senzaţiile pe retinã spre ceva ce transcede realitatea, adicã spre abstract.

Este aceastã formã de artã, o artã? Cristalele sufletului o pot mângâia?

Este o eliberare din torsiunile nebuniei?

Concretul realitãţii se transformã ȋn abstractul artistic, lumina cucereşte ȋntunericul.

Suntem simpli prospectori, Acidul deoxiribonucleic devine Alcool…nu te ȋncrede ȋn cuvinte!

Nimeni nu ştie, toţi trebuie sã simtã …este calea libertãţii.

***********

Open your eyes. Light appears, generated by darkness. Thoughts, words, pictures appear, they roll, I remind you that you haven’t died.

Between them there are relationships of friendship or often, of the enemy, they face, they clash, they clash or they separate …. this is the world! How do I see it today? Grey? Colored?

To hell are we all heading, is the road a certainty?

Our space is our dream, it is the mental entropy of the conception … the disorder of the components of the eyes and the mind; the measurement of the energy of the parts that cannot be used.

The disorder increases and the available energy decreases – we must organize the shapes and volumes, the sensations on the retina towards something that transcends reality, that is to say abstract.

Is this an art form, an art? Can the crystals of the soul caress it?

Is it a release from the twists of madness?

The concrete of reality is transformed into the artistic abstract, the light conquers the darkness;

We are mere prospectors, deoxyribonucleic acid becomes Alcohol … do not trust the words (Nullius in verba)!

Nobody knows, everyone must feel … it is the path of freedom.

 

 

© Cornel Gingãraşu

 

Posted by on ianuarie 26, 2020. Filed under CORNEL GINGARASU,HOME,NEWS,PORTOFOLII. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry