GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

The painter who defeated ancestral fears (Pictorul care a învins spaimele ancestrale)

 

 

The painter who defeated ancestral fears

The Chilean artist Guillermo Lorca García Huidobro, born in 1984 and currently living in Barcelona, thinks, feels and works in a manner of the splendid grandiose. His large-scale works are a revelation of contemporary art, being appreciated internationally, the themes explored covering faith, death, tradition, identity and family. He has an impeccable technique, using complex artistic mediums such as oil picture, sculpture, installation, photography and video.

In an interview, Guillermo Lorca García declares: „all the paintings mean something important to me; they are a kind of journal of my psychic life, and this gives symbolic meaning to my life.” Guillermo Lorca’s work evolved from an emphasis on abstract painting to one that embraced a more figurative style. His early work was characterized by an exploration of color, texture and form, often with abstract shapes and volumes. As his work evolved, he began to incorporate more representational elements such as people, animals and landscapes.

His work has been featured in numerous solo exhibitions, including at the Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, the IKLECTIK Art Laboratory in London, the Centro de Arte Moderna in Montevideo, and the Institute of Contemporary Art in Philadelphia. In 2018, Lorca was the recipient of the prestigious Guggenheim Fellowship. Lorca has also been part of various public art installations, including works for MOMA in New York, the Hermitage Museum in St. Petersburg, the Museum of Fine Arts in Houston, and Tate Britain in London. His work has been featured in publications such as The New York Times, Art Forum and The Guardian.

 

 

 

The compositions appeal to an „uncanny” that incorporates innocent beings, mostly young girls and children, placed in an anxious or aggressive scenario, a whirlwind of dogs, giant cats, agitated swans, tiger claws or gorillas. The pictorial treatment is reminiscent of great painters such as Gustave Doré, Caravaggio or Rembrandt. The Manichaeism of the image reaches almost scandalous proportions, the mineral remains of some luxuriant mythological vegetation, full of magical charge.

René de Solier wrote that a significant part of the world of images was born from the idea of fear. Man gave form to his „demons”, the enemy powers. Fantastic art allows us to partially capture the network of terrors, certain traces of a state that we do not understand well – but the „mysterious path where fear lurks at every step” (André Breton) cannot be contested.

Guillermo Lorca García confirms this by saying: „I had a strange feeling of death that could not be defined; I was in a persecutory anxiety all the time. However, one learns to live with that kind of feeling and its complexities, so I expressed myself through art.” Guillermo Lorca’s paintings combine baroque and renaissance elements with surrealism, imagination and paranoia to create images that convey seductive opulence and savage violence. Lorca’s compositions are designed with precision and drama; they often depict innocent people caught in the middle of impending tragedy, bloody animal corpses, burning skies and hellish conflicts.

And yet the general atmosphere manages to overcome the morbid, the beauty of the colors and the elegance of the touch bring hope and demonstrate a narrative with a happy ending.

Those who admired his works testified:

„He and his creations – children, animals, birds – all presented in a baroque setting that seems at first sight reassuringly familiar but which also disturbs the Lords of Misrules.” (Edward Lucie-Smith)

This artist is simply not of our time. Way above everyone else. Stunning does not do him justice. (Chinwe Russell Art Gallery)

„Today, for the first time, I was able to enjoy the works you exhibited in the MOCO MUSEUM IN BARCELONA. I was particularly amazed by this creation… It left me speechless and I wanted to share it with the world”. (miim. mireia villar)

 

 

Pictorul care a învins spaimele ancestrale

Motto: „all the paintings mean something important to me; they are a kind of journal of my psychic life, and this gives symbolic meaning to my life.” (Guillermo Lorca García Huidobro)

Artistul chilean Guillermo Lorca García Huidobro, născut în 1984 şi care în prezent trăieşte la Barcelona, gândeşte, simte şi lucrează într-o manieră a splendidului grandios. Lucrările sale de mari dimensiuni sunt o revelaţie a artei contemporane, fiind apreciate internaţional, temele explorate acoperind credința, moartea, tradiția, identitatea și familia. El are o tehnică impecabilă, apelând la medii artistice complexe cum ar fi pictură în ulei, sculptura, instalația, fotografia și video.

Într-un interviu, Guillermo Lorca García, declară: “toate tablourile înseamnă ceva important pentru mine; sunt un fel de jurnal al vieții mele psihice și asta dă un sens simbolic vieții.” Opera lui Guillermo Lorca a evoluat de la un accent pe pictura abstractă la una care a îmbrățișat un stil mai figurativ. Lucrările sale timpurii au fost caracterizate de o explorare a culorii, texturii și formei, adesea cu forme și forme abstracte. Pe măsură ce lucrarea sa a evoluat, el a început să încorporeze mai multe elemente reprezentative, cum ar fi oameni, animale și peisaje.

Munca sa a fost prezentată în numeroase expoziții personale, inclusiv la Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Laboratorul de artă IKLECTIK din Londra, Centro de Arte Moderna din Montevideo și Institutul de Artă Contemporană din Philadelphia. În 2018, Lorca a fost beneficiarul prestigiosului Guggenheim Fellowship. Lorca a făcut, de asemenea, parte din diferite evenimente de artă publică, inclusiv lucrări pentru MOMA din New York, Muzeul Hermitage din Sankt Petersburg, Muzeul de Arte Frumoase din Houston și Tate Britain din Londra. Lucrarea sa a fost prezentată în publicații precum The New York Times, Art Forum și The Guardian.

 

 

Compoziţiile apeleaza la un “uncanny” ce încorporează fiinţe inocente, fete tinere şi copii, plasate într-un scenariu anxios sau agresiv, un vârtej de câini, pisici uriaşe, lebede agitate, gheare de tigru sau gorile. Tratarea picturală aminteşte de mari pictori ca Gustave Doré, Caravaggio sau Rembrandt. Maniheismul imaginii ajunge la proporţii aproape scandaloase, resturile minerale ale unor luxuriante vegetaţii mitologice, pline de încărcătură magică.

René de Solier scria că o parte însemnată a lumii imaginilor s-a născut din idea de teamă. Omul a dat formă ”demonilor săi”, puterilor vrăjmaşe. Arta fantastică îngăduie surprinderea, parţială, a reţelei de terori, a anumitor urme ale unei stări pe care nu o pricepem bine-dar “calea misterioasă unde teama pândeşte la tot pasul  (André Breton), nu poate fi contestată.

Guillermo Lorca García, confirmă aceasta spunând: “am avut un sentiment ciudat al morții care nu putea fi definit; Am fost tot timpul într-o anxietate persecutivă. Cu toate acestea, cineva învață să trăiască cu acest tip de sentiment și complexitățile lui, așa că m-am exprimat prin artă.” Picturile lui Guillermo Lorca combină elementele baroce și renascentiste cu suprarealismul, imaginația și paranoia pentru a crea imagini care transmit opulență seducătoare și violență sălbatică. Compozițiile lui Lorca sunt concepute cu precizie și dramatism; ele înfățișează adesea oameni nevinovați prinși în mijlocul unei tragedii iminente, a cadavrelor de animale însângerate, a cerului inflamat și a conflictelor infernale.

Şi totuşi atmosfera generală reuşeşte să treacă peste morbid, frumuseţea culorilor şi eleganţa tuşei aduc speranţă şi demonstrează o naraţiune cu happy-end.

Cei care au admirat lucrările sale au mărturisit:

„El și creațiile sale – copii, animale, păsări – toate prezentate într-un cadru baroc care pare la prima vedere liniştitor de familiar dar care deranjează şi pe Lorzii Perturbării”. (Edward Lucie-Smith)

“Acest artist pur și simplu nu este al timpului nostru. Mult mai presus de toți ceilalți. Uimirea nu-i face dreptate”. (Galeria de Artă Chinwe Russell)

“Astăzi, pentru prima dată, m-am putut bucura de lucrările pe care le-ați expus în MUZEUL MOCO DIN BARCELONA. Am fost deosebit de uimită de această creaţie…M-a lăsat fără cuvinte și am vrut să o împărtășesc lumii”. (miim.mireia vilar)

 

Souces:  www.guillermolorca.cl ; instagram ; https://www.guillermolorca.com/en ; www.bypublications.com/en/product/guillermo-lorca; facebook;

www.madridacademyofart.com/blog/guillermo-lorca; artmarketmag.com/guillermo-lorca-an-exclusive-interview; coeuretart.com/guillermo-lorca-garcia-when-beauty-meets-horror 

Posted by on aprilie 17, 2023. Filed under ARTE VIZUALE,EVENIMENT,HOME,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry