GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

Hirosi Nagare ( ながれ ひろし) and the rhetoric of Japanese abstractionism

 

Hirosi Nagare ( ながれ ひろし) and the rhetoric of Japanese abstractionism

 

The brush of Japanese artists moves with the precision of a watchmaker and the ease of a bird in the sky, and the inspiration comes from the line of cherry blossoms and an ancestral philosophy. Concept refinement is a harmonious and synthetic process that expresses itself through a careful configuration of abstract symbolism. This art is in close fusion with the famous Japanese calligraphy, which represents rhythm, emotion, aesthetics and spirituality, all in a unique synthesis.

After a centuries-old practice, the Japanese artists of the 20th century felt the need for modernity, for renewal, articulating with the art of German expressionism or American abstract painting.

One of the most effervescent modern artists in Japan is Hirosi Nagare from Osaka, a promoter of abstract painting and the Gutai artistic movement.

 

 

Here are two statements about the work and life of the Japanese artist:

“Strong arms of hoops and artwork No other young man, much less a senior artist, that I know could do!

True practice in all repetitive perspective art mediums, of moving vision. Truly a great GUTAI (surviving from the original legend of the Gutai association), with so many „resources”, which we celebrate together. Oh, what a beautiful person my elder brother Hirosi San is. I hope that one day in this life and not just the next, we will meet. Love and respect!

Love and respect between artist friends is valued here. Please know that I am so excited to have some of your work in my collection; in all your art forms there is a masterpiece, despite the limits of language, a perspective of the history of your association, gutai, as you also recognize from the documentary photos! If you don’t know Gutai’s last original association, „Living Greats” and you are an art writer, why don’t you know that I would also like to read the Hirosi san story in English. The unknowns have also inspired many American artists, but the Westernized Gutai Retrospectives are as wonderful as the great masters who appeared, in any depth. Here is one who lived it, the gout legend, still alive here. Now hear from me…” (Diane Mantzaris)

 

 

“The amazing Hirosi Nagare San is the unknown young man from the original group of the Gutai association established in the 50’s. In my humble opinion, the greatest Gutai artist in Japan. „Breaking through” like his teachers and colleagues loved by the gout, a curatorial exhibition whose exhibition is better known in the US. The original group influenced established people in Western art such as Pollock and many others. Here he appears master of so many media and with incredible physical strength, full of the breakthroughs seen in his life as a master. His creation, a reminder of the power and desire to live with perseverance and will above all else. This need for action meant so much to me as I thought about the depressing wheelchair in the corner and wondered if I would survive 16 hours in surgery. Well I did and I can walk and see the relevance of any human struggle, How many pieces does a brave artist have to make on his way, before someone sees, acknowledges, celebrates? It is not for everyone, no one else has such power and it is surprising, all in the context of its history. A prolific artist full of various visual fascinations in all mediums, photography, current affairs and all his past work. All beautiful!”(Toko Yamamoto)

In addition to the self-assigned #gutai brand, Hirosi Nagare stamps his art with the #zettai sign, which means in Japanese, „absolute, unconditional, unmistakable”.

Hirosi Nagare’s avant-garde group, Gutai (商社美術協会, Gutai Bijutsu Kyōkai, Gutai for short) was founded in the Hanshin region by young artists under the direction of painter Jirō Yoshihara in Japan in 1954. Choosing the Japanese term gutai, which means concrete, to apart from abstract (chūshō) and figurative (gushō),  the group distinguished itself from contemporary figurative art, surrealism and social realism, as well as formalist geometric abstraction.

The group, now disbanded, is one of the most recognized international examples of Japanese art from the 20th century, famous for the wide range of experimental art forms that combine painting with „art performance”, conceptual, interactive, theater-specific styles and installations in unconventional places, such as public parks or stage. The members’ engagement with the relationship between spirit and matter is often embodied in artistic methods that involved the artist’s body and violent gestures.

Currently, Hirosi Nagare is affiliated with the artistic movement „Art Unidentified”, which proposes a varied range of activities, including performances, also emphasizing the art created by people with disabilities, positioning itself as a group that embodies the freedom and unlimited possibilities that come with through artistic expression.

(bibliographic sources: Hirosi Nagare Twitter and Facebook pages; Wikipedia)

©Sud-Est Forum 2022

 

 

Hirosi Nagare (  ながれ ひろし)  şi retorica abstracţionismului japonez

 

Pensula artiştilor japonezi se mişcă cu precizia unui ceasornicar şi dezinvoltura unei păsări pe cer, iar inspiraţia vine din linia cireşilor înfloriţi şi filosofia ancestrală. Rafinamentul conceptului este un proces armonios și sintetic care se exprimă printr-o configurație atentă a simbolismului abstract. Această arta este într-o strânsă fuziune cu faimoasa caligrafie niponă, ce reprezintă ritm, emoție, estetică și spiritualitate, totul într-o sinteză unică.

După o practică veche de secole, artiştii japonezi ai secolului XX, au simţit nevoia de modernitate, de înnoire, articulându-se cu arta expresionismului german sau pictura abstractă americană.

Unul din cei mai efervescenţi artişti moderni din Japonia este Hirosi Nagare din Osaka, un promotor al  picturii abstracte şi curentului artistic Gutai.

 

 

Iată două declaraţii despre munca şi viaţa artistului japonez:

“Brațe puternice de cercuri și lucrări de artă. Nici un alt tânăr, cu atât mai puțin un artist senior, pe care îl știu nu ar putea să o facă!

Practică adevărată în toate mediile de artă cu perspectivă repetitivă, a vederii în mișcare. Într-adevăr, un GUTAI grozav (rămas în viață din legenda originală a asociației Gutai), cu atât de multe „recursuri”, pe care le sărbătorim împreună. Oh, ce persoană frumoasă este fratele meu mai mare Hirosi San. Sper că într-o zi din această viață nu doar în următoarea, să ne întâlnim. Iubire și respect!

Dragostea și respectul dintre prietenii artiști sunt prețuite aici. Vă rog să aflaţi că sunt atât de încântată să am o parte din lucrarea dvs. în colecția mea; în toate formele dvs. de artă există o capodoperă, în ciuda limitelor limbajului, o perspectivă a istoriei asociației dvs., gutai, după cum recunoașteți şi din fotografiile documentare! Dacă nu cunoști ultima asociere originală Gutai, “Living Greats” și ești un scriitor de artă, de ce nu ai afla că mi-ar plăcea să citesc și povestea Hirosi san în engleză. Necunoscutele au inspirat, de asemenea, mulți artiști americani, dar Retrospectivele Gutai occidentalizate sunt la fel de minunate precum marii maeştri ce au apărut, în orice profunzime. Iată unul care a trăit-o, legenda gutai, încă vie aici. Acum auzi de la mine…” (Diane Mantzaris)

 

 

“Uimitorul Hirosi Nagare San este tânărul necunoscut din grupul original al asociației Gutai înființat în anii 50. După părerea mea umilă, cel mai mare artist gutai din Japonia. „Breaking through” precum profesorii și colegii săi iubiți de gutai, o prezentare curatorie care este mai bine cunoscută în SUA. Grupul original a influențat oameni consacraţi din arta occidentală, precum Pollock și mulţi alţii. Aici apare stăpân pe atât de multe mijloace media și cu o incredibilă putere fizică, plin de străpungerile văzute în viața sa de maestru. Creaţia sa, o amintire a puterii și dorinței de a trăi cu perseverență și voință mai presus de orice. Această nevoie de acțiune a însemnat atât de mult pentru mine în timp ce mă gândeam la scaunul cu rotile deprimant din colț și mă întrebam dacă aș supraviețui 16 ore într-o operație chirurgicală. Ei bine, am făcut-o și pot să merg și să văd relevanța oricărei lupte umane. Câte piese trebuie să facă un artist curajos pe drumul său, înainte ca cineva să  vadă, să  recunoască, să  celebreze? Nu este pentru oricine, nimeni altcineva nu are o asemenea putere și este de mirare, totul în contextul istoriei sale. Un artist prolific plin de diverse fascinații vizuale în toate mediile, în fotografie, lucruri de actualitate  și toată munca sa din trecut. Frumoase toate !” (Toko Yamamoto)

Pe lânga marca #gutai, autoatribuită în mod continuu, Hirosi Nagare îşi pecetluieste arta cu semnul #zettai, care înseamnă în traducere din japoneză, “absolut, necondiţionat, inconfundabil”.

 

 

Grupul avangardist al lui Hirosi Nagare, Gutai (具体美術協会, Gutai Bijutsu Kyōkai, pe scurt Gutai) a fost fondat în regiunea Hanshin de tineri artiști sub conducerea pictorului Jirō Yoshihara în  Japonia anului 1954. Alegând termenul japonez gutai, care înseamnă concret, spre deosebire de abstract (chūshō) și figurativ (gushō),  grupul s-a distins de arta figurativă contemporană, suprarealism și realism social, precum și de abstractizarea geometrică formalistă.

Grupul, astăzi desfiinţat, este unul dintre cele mai recunoscute exemple internaționale de artă japoneză din secolul al XX-lea, celebru pentru gama largă de forme de artă experimentală care combină pictura cu “art performance”-ul, stiluri conceptuale, interactive, specifice teatrului și instalaţiilor în locuri neconvenționale, cum ar fi parcuri publice sau scenă. Angajamentul membrilor cu relația dintre spirit și materie, este concretizat adesea în metode artistice care implicau corpul artistului și gesturi violente.

În present, Hirosi Nagare este afiliat mişcării artistice “Art Unidentified”, care propune o gamă variată de activități, inclusiv spectacole, punând accent și pe arta creată de persoane cu dizabilități, poziționându-se ca un grup care întruchipează libertatea și posibilitățile nelimitate care vin prin expresia artistică.

(surse bibliografice: Hirosi Nagare pagini de Twitter şi Facebook; Wikipedia)

©Sud-Est Forum 2022

 

 

Posted by on iulie 31, 2022. Filed under ARTE VIZUALE,COTIDIAN,EVENIMENT,HOME,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry