GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

A better engraver than Albrecht Dürer? (Un gravor mai bun ca Albrecht Dürer?)

 

Motto:

Goltzius is one of the best draughtsmen ever!

( micheledanieli_arthistory)

Goltzius was insane.. Definitely a hero of mine.

 (ericb.art)

 

 

In a discussion with a specialist in art history, I caught an idea: That the great Dürer has a rival, contemporary with him and who is better in the field of engraving. It is about Hendrick Goltzius, a Dutch engraver, draftsman and painter born in Germany in 1558 (and died in 1617 in the Netherlands). But what is its story?

Goltzius was born near Venlo in Bracht or Millebrecht, a village in the commune of Brüggen (North Rhine-Westphalia). After studying glass painting for several years under his father’s guidance, he learned engraving from the Dutch polymaster Dirck Volckertszoon Coornhert, who lived in Cleves at the time. In 1577 he moved with Coornhert to Haarlem, in the Dutch Republic, where he remained established for the rest of his life. During his childhood he suffered a tragic accident, as a result of which his right hand was burned and irreversibly deformed, which is why he learned to use the chisel, ie the engraving needle.

At the age of 21, he married a widow eight or nine years his senior, whose money enabled him to set up an independent business in Haarlem; Unfortunately, his toxic relationship with her affected his health so much that in 1590 he considered it advisable to tour through Germany to Italy, where he gained intense admiration for Michelangelo’s works. He returned to Haarlem in August 1591, with considerably improved health, and worked there until his death.

 

 

In 1580, Goltzius, together with his friends van Mander and the painter Cornelis van Haarlem, founded an art academy in Haarlem, modeled on his French and Italian, where they promoted the human portrait and the spread of technical and aesthetic knowledge for artists.

 According to Mayor A. Hyatt, Goltzius „was the last professional engraver to draw with the authority of a good painter and the last to create many paintings for others to copy.” Goltzius brought the use of the „engraving line” to an unprecedented level, where the chisel is manipulated to make the lines thicker or thinner for a good tonal effect. He was also a pioneer of the „dot and rhombus” technique, in which the dots are placed in the middle of the rhombic spaces created by cross-hatching to further refine the tonal shading.

Goltzius was a prolific artist, his portfolio including over 500 drawings and engravings of about 50 pictures, made in his workshop for a select clientele including crowned heads and royal families. Karel van Mander, his biographer, described Goltzius as a Proteus who could take on all possible themes and styles in his art, as he did in Circumcision in his series „Early Life of the Virgin.” better known as Meisterstiche. Van Mander referred to Goltzius’s chameleon-like ability to create original works in the styles of earlier masters.

 

 

Master of mannerisms, the artist was in love with moving bodies, perfectly revealing the muscles in an expansive and detailed manner, his engraving technique with lights and shadows increasing the dynamic effect. At the same time, human faces are captured in maximum expressiveness, often with irony and caricature, postures of weakness and helplessness.  Versatility, a passion for experimentation and a love of showmanship are fully revealed in his late drawings and prints.

His artistic genius has not been altered by the passage of time, now having many admirers and perhaps strangely the images he created 500 years ago being a source of inspiration for those who practice tattooing. In the field of engraving there are many enthusiasts who worked in his style, one of the best known being Cornelis Drebbel. Drebbel distinguished himself as a talented artist, inventor, physicist and alchemist, being an apprentice to Hendrick Goltzius and even marrying his sister Sophia in 1595. He worked for the English king James I and was admitted to the imperial court in Prague. He is considered the inventor of the submarine. He died in London in 1633, with a famous name during his lifetime, but is almost forgotten now.

Goltzius, better than Dürer? Hard to answer this question and it is not even relevant. It is important to know and admire the artist with the burnt hand, who through perseverance and talent will become the main Dutch engraver of the early Baroque period, praised for his sophisticated technique and the exuberance of his compositions.

 

 

Un gravor mai bun ca Albrecht Dürer?

Într-o discuţie cu un specialist în istoria artei, am prins o idee: Că  marele Dürer are un rival, contemporan cu el şi care este mai bun în domeniul gravurii. Este vorba  despre  Hendrick Goltzius, gravor, desenator și pictor olandez născut în Germania, în 1558 (şi mort în 1617, în Olanda). Dar care este povestea acestuia?

 

 

Goltzius s-a născut lângă Venlo în Bracht sau Millebrecht, un sat din comuna Brüggen (Renania de Nord-Westfalia). După ce a studiat pictura pe sticlă timp de câțiva ani sub îndrumarea tatălui său, a învățat gravura de la polimatul olandez Dirck Volckertszoon Coornhert, care locuia atunci la Cleves. În 1577 s-a mutat cu Coornhert la Haarlem, în Republica Olandeză, unde a rămas stabilit pentru tot restul vieții. În perioada copilariei a suferit un tragic accident, în urma căruia mâna sa dreaptă a fost arsă şi deformată ireversibil, fapt pentru care a învaţat să folosească burinul, adică acul de gravură.

La vârsta de 21 de ani s-a căsătorit cu o văduvă cu opt- nouă ani mai mare decât el, cu banii căreia şi-a permis să înființeze o afacere independentă la Haarlem; din păcate relaţia toxică cu ea i-a afectat atât de mult sănătatea, încât a considerat benefic ca în 1590 să facă un turneu prin Germania până în Italia, unde a căpătat o admirație intensă pentru operele lui Michelangelo. S-a întors la Haarlem în august 1591 cu sănătatea îmbunătățită considerabil și a lucrat acolo până la moartea sa.

 

 

În anul 1580, Goltzius, împreună cu prietenii săi van Mander și pictorul Cornelis van Haarlem, au fondat o academie de artă la Haarlem, după modelul celor franceze sau italiene, unde  au promovat portretul uman și  totodată răspândirea cunoştinţelor  tehnice şi estetice pentru artiști.

Potrivit primarului A. Hyatt, Goltzius „a fost ultimul gravor profesionist care a desenat cu autoritatea unui bun pictor și ultimul care a creat multe tablouri pentru ca alții să le copieze”. Goltzius a adus la un nivel fără precedent folosirea „liniei de gravare”, unde burinul este manipulat pentru a face liniile mai groase sau mai subțiri pentru un bun efect tonal. El a fost, de asemenea, un pionier al tehnicii „punct și losange (romb)”, în care punctele sunt plasate în mijlocul spațiilor rombice create prin hașurare încrucișată pentru a rafina și mai mult umbrirea tonală.

 

 

Goltzius a fost un artist prolific, portofoliul sau incluzând peste 500 de desene sau gravuri şi circa 50 de picturi, realizate în atelierul său pentru o clientelă selectă inclusiv capete încoronate şi familii regale. Karel van Mander, biograful său, l-a descris pe Goltzius ca pe un Proteus care putea să-și asume toate temele şi stilurile posibile în arta sa, așa cum a făcut-o în “Circumcizia” din seria sa „Viața timpurie a Fecioarei”, cunoscută mai familiar drept Meisterstiche. Van Mander se referea la capacitatea cameleonică a lui Goltzius de a crea lucrări originale în stilurile maeștrilor anteriori.

Maestru al manierismului, artistul  era îndrăgostit de corpurile în mişcare, relevând perfect musculatura într-o manieră expansivă și detaliată, tehnica sa de gravare cu lumini şi umbre, mărind efectul dinamic. În acelasi timp feţele umane sunt surprinse în maximă expresivitate, adeseori cu ironie şi caricatural, posturi de slăbiciune şi neputinţa. Versatilitatea, pasiunea pentru experimentare și dragostea pentru spectacol sunt pe deplin dezvăluite în desenele și printurile sale târzii.

Geniul său artistic nu a fost alterat de trecerea timpului, în prezent având mulţi admiratori şi poate în mod ciudat imaginile create de el acum 500 de ani fiind o sursa de inspiraţie pentru cei ce practică tatuajul.

 

 

În domeniul gravurii sunt numerosi fervenţi care au lucrat în stilul său, unul din cei mai cunoscuţi fiind  Cornelis Drebbel. Drebbel s-a remarcat ca artist talentat, inventator, fizician și alchimist, fiind ucenic în ale  gravurii  la Hendrick Goltzius și chiar căsătorindu-se cu sora sa Sophia, în 1595. A lucrat în slujba regelui englez James I și a fost primit la curtea imperială din Praga. Este considerat inventatorul submarinului. A murit la Londra, în 1633, cu un nume faimos în timpul vieții, dar aproape uitat acum.

Goltzius, mai bun ca Dürer? Greu de răspuns la această întrebare şi nici măcar nu este relevant. Important este să-l cunoaştem şi să-l admirăm pe artistul cu mâna arsă, cel care prin perseverență și talent va deveni principalul gravor olandez al perioadei barocului timpuriu, lăudat pentru tehnica sa sofisticată, precum și pentru exuberanța compozițiilor sale.

 

 

Sources: Ghent University Library, Philadelphia Museum of Art;

theburlingtonmagazine; Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam; Royal Library of Belgium; Wikipedia, Instagram

 

Text by Cornel Gingăraşu

©Sud-Est Forum 2022

 

Posted by on iunie 5, 2022. Filed under HOME,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry