GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

“Les Enfants Terribles” din Africa de Sud: Roger Ballen şi Die Antwoord

MOTTO

4 Etape ale relaţiei cu Die Antwoord

– O să te simți incomod și ciudat.

– Atunci o să-i urăști.

– În sfârșit, o să îi îmbrățișezi.

Și numai atunci …

– O să-i iubești. (Serdar Akkus)

MOTTO 2

De ce e cineva nebun? De ce să nu lași iarba să crească singură, cum vrea ea? (Roger Ballen)

 

 

Colaborarea dintre fotograful Roger Ballen şi grupul Die Antwoord este deja legendară, imaginile şi muzica lor făcând înconjurul lumii. Un produs cultural distinct, am putea să-l definim ca  neo-expresionist, cu elemente freudiene, de impact major, care conturează talentul desacralizant extrem-modernist….cum spunea Cioran, “Cam așa: un fel de ultimatum repetat în existență. Este un atac eliberator. Poți suporta existența, demolând-o.”

Fiind extrem de mediatizaţi, facem doar o scurtă prezentare a explozivilor artişti sud-africani.

Die Antwoord (în limba afrikaans  „răspunsul”), este un grup muzical format în Cape Town în 2008.

Grupul este compus dintr-un duo, Watkin Tudor „Ninja” Jones și Anri „Yolandi Visser” du Toit (cu producătorii HITEK5000 și Lil2Hood). Imaginea lor se învârte în jurul mișcării de contracultură sud-africană cunoscută sub numele de zef. Zef este partea inferioară urâtă, ciudată a culturii albe sud-africane post-apartheid.

 

 

Vocalistul masculin al lui Die Antwoord, Watkin Tudor „Ninja” Jones, a făcut parte din scena hip-hop sud-africană timp de mulți ani, în fruntea unor  grupări  ca “The Original Evergreen”, “MaxNormal”, “TV și The Constructus Corporation”.

Când a fost întrebat dacă joacă un personaj, Ninja a spus: „Sunt ca Superman/ Clark Kent. Singura diferență este că eu nu scot acest costum de Superman fokken.” Membrii trupei au descris munca lor ca „ficțiune documentară” și „experiență exagerată”, concepută special  pentru a  șoca. “Trebuie să fii futurist și să continui. Trebuie să fii un ghid bun pentru a ajuta oamenii să scape de experiența anostă”, declara Tudor “Ninja”Jones.

 

 

Descoperind fotografiile lui Roger Ballen am devenit adevăraţii Die Antwoord. El a fost cel care a făcut prima fotografie a grupului și a realizat videoclipul pentru “I Fink U Freeky”.  Ninja a  dezvăluit una din motivaţiile  stilului “dark” din activitatea lor creativă: „În Africa creștem precum copacii din tot rahatul care se întâmplă aici. Negativismul din Africa este aproape la nivel nuclear, dar dacă se poate exploata această energie nucleară, puteți aprinde un oraș întreg. Tot haosul de aici, toată fricțiunea, toată diversitatea, toate aceste vibrații ciudate nebunești. A te naște în lumea a 3-a este ca a te naște în iad. Oamenii se nasc cu nimic. Imaginează-ți că te-ai născut cu totul împotriva vointei  tale  și în fiecare zi din viața ta trebuie să lupți pentru a supraviețui. În fiecare zi există în medie între 40 și 60 de crime în Africa de Sud, la fiecare 3 ore o femeie este violată și, la fiecare 5 minute, un copil african dispare.”

Roger Ballen este de origine nord-americana şi a început prin a fi geolog, pasionat de documentarea antropologic-vizuală, evoluând într-un stil artistic de fuziune între fotografie şi grafică, între realitatea extremă şi fantastic.

 

În 2012, „I Fink U Freeky” l-a adus pe regizorul său Roger Ballen și subiectul său, grupul de rap Die Antwoord, în zeitgeistul tinerilor din întreaga lume. Filmat în alb-negru și cu imagini, scene și subiecte din  recuzita  expressionist-supralistă a lui Ballen, videoclipul, cu ritmul său obsedant și amestecul ingenios de hip-hop, rap și rave al lui Die Antwoord, a fost primit cu uimire si dragoste. Colaborarea ereticilor sud-africani s-a materializat şi într-o carte,”Roger Ballen și Die Antwoord: I Fink U Freeky”, care a fost publicată de Random House Prestel în iulie 2013.

 

 

Intervievat despre filmarea clipului, Roger Ballen a spus: “L-am realizat în cinci zile într-un depozit din Johannesburg. Eu am făcut instalațiile. Am mers pe străzi și am căutat lucruri care s-ar potrivi – saltele vechi, perne, păpuși aruncate, coșuri de gunoi, chestii din astea. După care am găsit într-unul din cotloanele depozitului un leu împăiat. Cred că cineva îl lăsase acolo – un leu african adevărat împăiat. (Vice, 2013)

Clipul „I FINK U FREEKY” are milioane de vizionări (peste 55 de milione) şi în acelaşi timp foarte multe comentarii pozitive ale unor oameni care nu sunt critici specializaţi în artă sau muzică. Uimitor, pentru că la prima vedere nu este  uşor de înţeles. Dintre cei care s-au oprit să îşi spună părerea a fost şi Randy Guttery: “Ideea de a reprezenta indivizi care se abat de la aspectul normal este binevenită și apreciată într-o societate a dronelor. Per total, bine jucat.”

(surse: www.rogerballen.com; vice.com; New York Times Magazine; youtube.com; rogerballen.com/roger-ballen-and-die-antwoord; www.dieantwoord.com; facebook)

 

 

„Les Enfants Terribles” from South Africa: Roger Ballen and Die Antwoord

MOTTO

4 Stages of the relationship with Die Antwoord

– You will feel uncomfortable and strange.

– Then you’ll hate them.

– Finally, you’ll hug them.

And only then …

– You will love them (Serdar Akkus)

MOTTO 2

Why is someone crazy? Why not let the grass grow on its own, as it wants? (Roger Ballen)

The collaboration between the photographer Roger Ballen and the group Die Antwoord is already legendary, their images and music going around the world. A distinct cultural product, we could define it as a neo-expressionist, with Freudian elements, of major impact, which outlines the extreme-modernist desecrating talent…. as Cioran said, “Kind of like this: a kind of repeated ultimatum in existence . It’s a liberating attack. You can endure existence by demolishing it. ”

Being highly publicized, we make only a brief presentation of the explosive South African artists.

Die Antwoord (Afrikaans) is a musical group formed in Cape Town in 2008.

The group consists of a duo, Watkin Tudor „Ninja” Jones and Anri „Yolandi Visser” du Toit (with producers HITEK5000 and Lil2Hood). Their image revolves around the South African counterculture movement known as zef. Zef is the ugly, weird bottom of post-apartheid South African white culture.

 Die Antwoord’s male vocalist Watkin Tudor „Ninja” Jones has been part of the South African hip-hop scene for many years, leading groups such as „The Original Evergreen”, „MaxNormal”, „TV and The Constructus  Corporation ”.

When asked if he played a character, Ninja said, „I’m like Superman/Clark Kent. The only difference is I don’t take off this Superman fokken costume. „The band members described their work as „documentary fiction” and „exaggerated experience”, designed specifically to shock. „You have to be futuristic and keep going. You have to be a good guide to help people get rid of the dull experience, ”says Tudor“ Ninja”Jones.

Discovering Roger Ballen’s photos, I became the real Die Antwoord. He was the one who took the first photo of the group and made the video for „I Fink U Freeky”. Ninja revealed one of the motivations of the „dark” style in their creative activity: „In Africa we grow like trees from all the shit that happens here. Negativism in Africa is almost nuclear, but if this nuclear energy can be exploited, you can ignite an entire city. All the chaos here, all the friction, all the diversity, all these weird crazy vibes. Being born in the 3rd world is like being born in hell. People are born with nothing. Imagine that you were born completely against your will and every day of your life you have to fight to survive. There are an average of 40 to 60 murders in South Africa every day, every 3 hours a woman is raped and every 5 minutes an African child disappears.”

Roger Ballen is of North American origin and started by being a geologist, passionate about anthropological-visual documentation, evolving in an artistic style of fusion between photography and graphics, between extreme reality and fantasy.

In 2012, „I Fink U Freeky” brought its director Roger Ballen and his subject, the rap group Die Antwoord, to the zeitgeist of young people around the world. Filmed in black and white and with images, scenes and subjects from Ballen’s expressionist-suprarelistic props, the video, with its haunting rhythm and ingenious mix of hip-hop, rap and rave by Die Antwoord, was received with amazement and love. The collaboration of South African heretics also materialized in a book, „Roger Ballen and Die Antwoord: I Fink U Freeky”, which was published by Random House Prestel in July 2013.

Interviewed about filming the clip, Roger Ballen said: “I made it in five days in a warehouse in Johannesburg. I did the installations. I walked the streets and looked for things that would fit – old mattresses, pillows, discarded dolls, trash cans, stuff like that. Then I found a stuffed lion in one of the corners of the warehouse. I think someone left him there – a real stuffed African lion (Vice, 2013).

 

 

The video „I FINK U FREEKY” has millions of views (an amazing over 55 million) and at the same time many positive comments from people who are not critics specializing in art or music. Amazing, because at first glance it is not easy to understand. Among those who stopped to express their opinion was Randy Guttery: “The idea of representing individuals who deviate from the normal aspect is welcome and appreciated in a drone society. Overall, well played.”

(sources: www.rogerballen.com; vice.com; New York Times Magazine; youtube.com; rogerballen.com/roger-ballen-and-die-antwoord; www.dieantwoord.com; facebook)    

 

 © Sud-Est Forum 2021

(Cornel Gingăraşu)

 

 

Posted by on mai 29, 2021. Filed under ARTE VIZUALE,HOME,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry