GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

SCURTCIRCUIT 13: Arta, de la medieval la modern, aceeaşi coardă sensibilă – Art, from medieval to modern, the same sensitive string

 

Art: from medieval to modern, the same sensitive string

It cannot be said that since the medieval era the „Weltanschauung” has changed substantially. Although in those days designers and engravers were still in the category of craftsmen, their desires and creativity propelled them into the realm of a real but unpredictable „uncanny” so that we could already use the classic Freudian term.

Like modern art, ambiguity and metaphysics are generated by the symbolism of colours, the search for essence at the expense of reality, spatiality is relative, as if inspired by Saussure’s structuralism. In medieval art, composition is no longer a sum of its parts, towards an imagery that seeks the freedom of fiction.

We know that modern artists have found sources of inspiration in „primitive” painting or sculpture, their fascination with the mythical or dreamlike being an essential factor for the avant-garde.

In “pinching” the sensitive string of modern art’s relationship with medieval art, Nagel’s study (Medieval Modern: Art Out of Time) shows how modern art looks to the Middle Ages, as the creations of the Middle Ages are the most aggressively contemporary. ”Aspects of twentieth-century art.

In this short circuit I joined contrasting and paradoxical but dialectical, two cultural pages in a spiritual transport over time: „Livre de la Vigne nostre Seigneur” („The Vineyard Book of Our Lord”) and the works of a Japanese artist, Ryohei Hase.

 

Arta: de la medieval la modern, aceeaşi coardă sensibilă

Nu se poate spune că din epoca medievală “Weltanschauung”- ul s-a schimbat substanţial. Cu toate că în vremurile acelea desenatorii şi gravorii erau încă la categoria de meşteşugari, dorinţele şi creativitatea îi propulsau în sfera unui real dar nepremeditat “uncanny” ca să folosim deja clasicul  termen freudian.

Ca şi arta modernă ambiguitatea şi metafizica sunt generate de simbolistica culorilor, căutarea esenţei în detrimentul realităţii, spaţialitatea este relativă, ca inspirată de structuralismul lui Saussure. În arta medievală compoziţia nu mai este o sumă a părţilor sale, spre un imagistic ce caută libertatea ficţiunii.

Ştim că artiştii moderni au găsit resurse de inspiraţie în pictura sau sculptura “primitivă”, fascinaţia lor pentru mitic sau oniric fiind factor esenţial pentru avangardă.

În “ciupirea” corzii sensibile a relaţiei artei moderne cu cea medievală, studiul lui Nagel ( Medieval Modern: Art Out of Time) indică modul în care arta modernă ridică privirea spre medieval, deoarece creaţiile evului mediu sunt cele care conțin cele mai „agresiv contemporane” aspecte ale artei secolului al XX-lea.

În acest scurt-circuit am alăturat contrastant şi paradoxal dar dialectic, două pagini culturale într-un transport spiritual peste timp: „Livre de la Vigne nostre Seigneur” („Cartea viei Domnului nostru”) şi lucrările unui artist japonez, Ryohei Hase.

 

This works from the Middle Ages are collected in a manuscript called „Livre de la Vigne nostre Seigneur” („The Vineyard Book of Our Lord”), a work famous in its time. It is now preserved at Oxford and was written in France at the end of the 15th century. The vineyards here are to be understood allegorically, as, for example, the prophet Isaiah understood them, calling the house of Israel the vineyard of the Lord of hosts, and the people of this house the Lord’s favourite plantation (Isaiah 5: 7). That is, the vine represents people and the graphics, accompanied by calligraphy outline a perfect meta-narrative. The meticulous details and the transgressive fantasy bring an intense visual effect with the „aroma” of troubadours and pilgrims but with non-romantic dissonance and time-specific abjection.

 

Lucrările care vin din evul mediu sunt adunate într-un manuscris numit „Livre de la Vigne nostre Seigneur” („Cartea viei Domnului nostru”), o lucrare celebră la timpul ei. Acum este păstrat la Oxford și a fost scris în Franța la sfârșitul secolului al XV-lea. Podgoriile aici trebuie înțelese alegoric, așa cum, de exemplu, le-a înțeles profetul Isaia, numind casa lui Israel, podgoria Domnului oștirilor, iar oamenii din această casă, plantaţia preferată a Domnului (Isaia 5: 7). Adică viţa de vie reprezintă oamenii iar grafica, însoţită de caligrafie conturează o perfectă meta-naraţiune. Detaliile minuţioase şi fantezia transgresivă aduc un intens efect vizual cu “aroma” de trubaduri şi pelegrini dar cu disonanţă non-romantică şi abjecţia specifică timpului.

 

 

Ryohei Hase was born in Tokyo, Japan, on December 23, 1980. He graduated from the University of the Arts. He had just finished his studies when an invitation came to the video game company Bandai Namco. For 4 years, Ryohei was engaged in creating concepts for computer characters. Ryohei’s work seems to be crossed by a gloomy but graceful mysticism, with deep surreal connotations. The emotions described in his bizarre characters throw us into a personal, anxious world, with multiple repressed impulses. An Oedipal fear is aroused by the violation of social and cultural norms and conventions.

 

Ryohei Hase s-a născut la Tokyo, Japonia, pe 23 decembrie 1980. A absolvit Universitatea de Arte. Abia își terminase studiile când a primit o invitație de la compania de jocuri video Bandai Namco. Timp de 4 ani, Ryohei a fost angajat în crearea de concepte pentru personaje de calculator. Opera lui Ryohei pare strabatuta de un misticism mohorât dar graţios, cu profunde conotaţii suprarealiste. Emoţiile descrise în bizarele sale personaje ne aruncă într-o lume personală, anxioasă, cu multiple impulsuri reprimate. O frică oedipiană este stârnită de încălcarea normelor şi convenţiilor sociale şi culturale.

 

 

© Sud Est Forum 2020

Posted by on ianuarie 24, 2021. Filed under CULTURAL,EVENIMENT,HOME,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry