GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

SCURTCIRCUIT 12: Fotografii Vasily Vinogradov şi Peter Turnley

 

Depăşirea unei drame apărută din dezacordul dintre om şi lume

 

 

Cei doi fotografi trăiesc în ţări despărţite până nu demult de oceane dar şi de ideologii oficiale antagoniste, Rusia şi Statele Unite ale Americii. Vasily Vinogradov şi Peter Turnley reuşesc să aducă la un numitor comun ţările de baştină şi un numai, ci întreaga umanitate.  Ei sunt cei care unesc locurile unde trăiesc oameni, oameni obişnuiţi, care navigă în destine exterioare ideologiilor  şi politicii devoratoare având fricile lor, iubirile lor, speranţe sau dezamăgiri.

Fotografiile lui Vasily Vinogradov şi Peter Turnley sunt imagini foarte asemănătoare, compoziţii “grele”, unele sumbre, dar făcând parte din lumea maeştrilor, au stilul inconfundabil al celor care caută adevărul, care evită fandoseala comercială. Umbrele adânci conturează figuri ale străzii, strigăte umane profunde, prezentate cu simplitatea aceea de care vorbea marele Leonardo când spunea că simplitatea este suprema sofisticare.

Cei doi artişti ai fotografiei de stradă ne demonstrează tehnica desăvârşită, “picioare bune”, dar mai ales o empatie proprie umaniştilor de înaltă ţinută morală şi intelectuală.

Peter Turnley declara despre munca sa:

Continu să sper și cred că cele mai bune povești și fotografii încă nu au avut loc. Căutarea mea pentru ele va necesita cu siguranță să-mi țin capul ridicat și ochii și inima deschisă în timp ce merg pe stradă.

 

 

Despre Vasily am găsit mărturia unui anume A.O, care comenta :

Vasily, fotografiile tale sunt pline de un fel de tristețe, tristețe pentru trecut, vedem și citim ca specia noastra  „dispare” datorită ție.

Este posibil ca acesta să nu dispară,  ci să fie reînnoita, ca toate viețuitoarele. Chiar și o persoană, în medie, este complet reînnoită în șapte ani – toate tipurile de țesuturi din el și chiar componenta osoasă…

Schimbările înseamnă întotdeauna că „pacientul este viu”, corect. Prin urmare, nu sunt pe deplin clar de ce această durere.

Fotografiile tale sunt bune și documentează cu adevărat oamenii și situațiile, totul din ele este extrem de sincer.

 

 

Pregătind acest articol, pe care l-am simţit ca pe o datorie de onoare faţă de aceşti doi maeştri, am întâlnit un neaşteptat obstacol, cel legat de copertă….pentru ca  ar fi fost nedrept să un fie amândoi  plasaţi pe imaginea reprezentativă. Dar un noroc a apărut prin alegerea unei imaini care nu este o fotografie ci un cadru de film. Filmul este din anul 1985 şi se numeşte “Scrisoare către Brejnev/From Liverpool to Russia, with Love.”

Este vorba de povestea a doi marinari ruşi, care la Liverpool se îndrăgostesc de două localnice, o imposibilă relaţie, interzisă de cutumele sociale nedrepte ale războiului rece. Şi acea îmbrăţisare prin răceala gardului exprimă speranţa şi emoţia unei încercări de a uni oamenii de pe acest pământ, adică ceea ce fac cei doi fotografi, Peter americanul şi Vasily rusul.

 

Short circuits 12: Photographers Vasily Vinogradov and Peter Turnley

Overcoming a drama that arose from the disagreement between man and the world

The two photographers live in countries separated until recently by the oceans but also by antagonistic official ideologies, Russia and the United States of America. Vasily Vinogradov and Peter Turnley manage to bring to a common denominator the homelands and one, but all of humanity. They are the ones who unite the places where people live, ordinary people, who navigate in destinies external to the devouring ideologies and politics with their fears, their loves, hopes or disappointments.

The photographs of Vasily Vinogradov and Peter Turnley are very similar images, „heavy” compositions, some gloomy, but part of the world of masters, have the unmistakable style of those who seek the truth, which avoids commercial fandom. The deep shadows outline street figures, deep human cries, presented with that simplicity of which the great Leonardo spoke when he said that simplicity is the supreme sophistication.

The two street photography artists demonstrate to us the perfect technique, „good legs”, but especially an empathy typical of humanists of high moral and intellectual standing.

 

 

Peter Turnley said of his work: „I still hope and believe that the best stories and photos have not yet taken place. My search for them will certainly require me to keep my head up and my eyes and heart open as I walk on the street”.

About Vasily I found the testimony of a certain A.O, who commented:

Vasily, your photos are full of a kind of sadness, sadness for the past, we see and read that our species „disappears” because of you.

It is possible that it will not disappear, but will be renewed, like all living things. Even a person, on average, is completely renewed in seven years – all kinds of tissues in it and even the bone component …

Changes always mean that „the patient is alive,” correctly. Therefore, I am not entirely clear why this pain.

Your photos are good and really document people and situations, everything in them is extremely honest. ”

In preparing this article, which I felt was a duty of honour to these two masters, I encountered an unexpected obstacle, that of the cover, because it would have been unfair for both of them to be placed on the representative image. But luck arose by choosing an image that is not a photograph but a film frame. The film is from 1985 and is called „Letter to Brezhnev/From Liverpool to Russia, with Love.”

It is the story of two Russian sailors who fall in love with two locals in Liverpool, an impossible relationship, forbidden by the unjust social customs of the Cold War. And that embrace through the coldness of the fence expresses the hope and emotion of an attempt to unite the people of this earth, that is, what the two photographers, Peter the American and Vasily the Russian, are doing.

 

A consemnat Cornel Gingăraşu

© Sud-Est Forum 2020

 

 

Posted by on ianuarie 4, 2021. Filed under EVENIMENT,FOTOGRAFIE,HOME,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry