GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

One of the best 2020 photo

 

Motto:

Arta nu ne învaţă doar să vedem, ci şi să fim: ea ne face ceea ce suntem!

Berenson

 

 

Paul Kessel, un profesor de psihologie american, ne propune una dintre cele mai frumoase fotografii ale anului 2020. Această scenă surprinsă în metroul din New York, ilustrează o mamă însoţită de cei doi copii, într-un moment al rutinei zilnice.

 

 

Dar momentul, în aparenţă obişnuit ne trimite într-un spaţiu estetic care pare desprins dintr-un tablou renascentist, expresia hipnotic realistă conturând o viziune profundă, amintind de maeştrii picturii italiene din secolul XVI, atunci când mişcarea artistică reînnoitoare vizează conceptul neoplatonic al plasării omului în centrul universului.

Maternitatea, unul din acele arhetipuri pe care memoria noastră, după Jung, ancestrală, moştenită din strămoşi, o păstrează în adâncurile ei. Şi imaginea lui Paul Kessel relevă o maternitate care după cum scria René Huyghe, pune sub semnul întrebării condiţia umană. N-ar putea să dispară sau să fie înăbuşită fară ca omul să nu sufere în fiinţa lui intimă, până în adâncul vieţii lui psihice ca şi a vieţii lui morale, un dezechilibru fără îndoială iremediabil.

Fotografia completează povestea cu o alegorie modernă, plasarea inocenţei biblice într-un vagon de metrou în mişcare, ceea ce dezvoltă iconografia profană.

 

 

One of the best photos of 2020

Motto:

Art not only teaches us to see, but also to be: it makes us what we are!

Berenson

 

Paul Kessel, an American professor of psychology, offers us one of the most beautiful photos of 2020. This scene captured in the New York subway, illustrates a mother accompanied by her two children, in a moment of daily routine.

But the seemingly ordinary moment sends us into an aesthetic space that seems detached from a Renaissance painting, the hypnotic realistic expression outlining a deep vision, reminiscent of the masters of Italian painting in the sixteenth century, when the renewable artistic movement aimed at the Neoplatonic concept of human placement in the centre of the universe.

Motherhood, one of those archetypes that our memory, according to Jung, the ancestral, inherited from our ancestors, keeps in its depths. And the image of Paul Kessel reveals a motherhood that, as René Huyghe wrote, calls into question the human condition. It could not disappear or be suppressed without man suffering in his intimate being, to the depths of his psychic life as well as of his moral life, an undoubtedly irremediable imbalance.

The photo completes the story with a modern allegory, the placement of biblical innocence in a moving subway car, which develops profane iconography.

 

https://www.paulkessel.com/

 

 

Posted by on decembrie 19, 2020. Filed under FOTOGRAFIA ZILEI,HOME,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry