GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

Jurnal de călătorie în imagini: Singapore

 

Travel diary in pictures: Singapore

Travelling to Singapore is definitely a challenge. Culturally, aesthetically, historically and geographically, this maritime city state and Southeast Asia fascinates from the first steps. These photos are part of the Asian photo album of a travel photography specialist, who left Lyon (France) to explore Asia.

 

 

The visit to Singapore is a symphony, a dynamic colour landscape, which feels “allegro” with very short breaks for “andante” but it is a “andante ma non tropo”. The traveller gets in touch with a place of records, of which we will quote a few:

– state-city which consists of 63 islands;

– although it has been independent for about 60 years, it is one of the most flourishing economies in the world, without poor people and with the largest number of millionaires;

– the government offers money to those who practice sports and go to the gyms;

– individual transport is seriously discouraged as an anti-pollution measure, being stimulated cycling or public transport;

– tourism is a major economic branch, with 18.5 million visitors (2018);

– the national flower of Singapore is the hybrid orchid Vanda „Miss Joaquim”, named in memory of a woman of Armenian nationality, who crossed the flower in her garden at Tanjong Pagar in 1893;

– to expand its dry land, Singapore imported over 15 million tons of sand;

– the remarkable museum area hosts the most comprehensive collection of pan-Asian treasures in the region. Its galleries explore the history, cultures, textiles and religions of Southeast Asia, China, the Asian subcontinent and Islamic West Asia. The galleries are organized to highlight the intercultural connections developed throughout Singapore’s history as a port city.

Although it seems a minor thing, one thing Singaporeans are proud of is the quality of the water (which they import from Malaysia or get by desalination) and warmly recommends drinking straight from the tap – to avoid plastic bottles.

The architecture encountered in visiting this destination is diverse, the main fascination being besides the old temples, the futuristic, ultramodern constructions.

And because in the end we are all hungry, the most beloved specialty is the Prawn Mee and Laksa noodles.

 

 

Jurnal de călătorie în imagini: Singapore

A călători în Singapore reprezintă în mod cert o provocare. Cultural, estetic, istoric şi geographic, acest stat-oraş maritim din Asia de Sud-Est, fascinează de la primii paşi. Aceste fotografii reprezintă o parte din albumul foto asiatic al unei specialiste în fotografía de călătorie, care a plecat din Lyon (Franţa), pentru  a explora Asia.

Vizita în Singapore reprezintă o simfonie, un peisaj de culoare dinamic, care se simte “allegro” cu foarte mici pauze pentru “andante”, dar e un “andante ma non tropo”. Călătorul ia contact cu un loc al recordurilor, din care vom cita câteva:

– stat-oraş care este format din 63 de insule;

– cu toate că este independent de vreo 60 de ani, este una dintre economiile cele mai înfloritoare de pe mapamond, fără săraci şi cu cel mai mare număr de milionari; 

– guvernul oferă bani celor care practică sportul şi merg la sălile de gimnastică;

– este descurajat în mod serios transportul individual ca măsură antipoluare, fiind stimulată călătoria cu bicicleta sau transportul public;

– turismul este o ramură economică majoră, cu 18.5 milioane de vizitatori (2018);

– floarea națională din Singapore este orhideea hibridă Vanda „Miss Joaquim”, numită în memoria unei femei de naţionalitate armeană, care a creeat floarea în grădina ei de la Tanjong Pagar în 1893;

– ca să îşi extindă teritoriul uscat, Singapore a importat peste 15 milioane de tone de nisip;

– aria muzeală remarcabilă găzduiește cea mai cuprinzătoare colecție de comori pan-asiatice din regiune. Galeriile sale explorează istoria, culturile, textilele și religiile din Asia de Sud-Est, China, subcontinentul asiatic și Asia de Vest islamică. Galeriile sunt organizate pentru a sublinia conexiunile interculturale dezvoltate de-a lungul istoriei  de Singapore ca oraș portuar.

 

 

Deşi pare o chestie minoră, un lucru cu care singaporenii se mândresc este calitatea apei (pe care o importă din Malayesia sau o obţin prin desalinizare) şi recomandă călduros băutul direct de la robinet – ca să se evite buteliile de plastic.

Arhitectura întâlnită în vizitarea acestei destinaţii este diversă, fascinaţia principală fiind pe lângă vechile temple, construcţiile futuriste, ultramoderne.

Şi pentru că până la urmă tuturor ni se face foame, specialitatea cea mai iubită este formată din tăieţei  Prawn Mee şi Laksa.

 

 

Diario de viaje en imágenes: Singapur

Viajar a Singapur es definitivamente un desafío. Cultural, estética, histórica y geográficamente, esta ciudad estado marítima y el sudeste asiático fascina desde los primeros pasos. Estas fotos forman parte del álbum de fotos asiático de un especialista en fotografía de viajes, que salió de Lyon (Francia) para explorar Asia.

La visita a Singapur es una sinfonía, un paisaje de color dinámico, que se siente allegro con pausas muy breves para andante pero es un andante ma non tropo. El viajero se pone en contacto con un lugar de registros, del que citaremos algunos:

– estado-ciudad que consta de 63 islas;

– aunque es independiente desde hace unos 60 años, es una de las economías más florecientes del mundo, sin gente pobre y con el mayor número de millonarios;

– el gobierno ofrece dinero a quienes practican deporte y van a los gimnasios;

– se desaconseja seriamente el transporte individual como medida anticontaminación, estimulándose el ciclismo o el transporte público;

– el turismo es una rama económica importante, con 18,5 millones de visitantes (2018);

– la flor nacional de Singapur es la orquídea híbrida Vanda „Miss Joaquim”, nombrada en memoria de una mujer de nacionalidad armenia, que cruzó la flor en su jardín de Tanjong Pagar en 1893;

– para expandir su tierra firme, Singapur importó más de 15 millones de toneladas de arena;

– la notable zona del museo alberga la colección más completa de tesoros panasiáticos de la región. Sus galerías exploran la historia, las culturas, los textiles y las religiones del sudeste asiático, China, el subcontinente asiático y el Asia occidental islámica. Las galerías están organizadas para resaltar las conexiones interculturales desarrolladas a lo largo de la historia de Singapur como ciudad portuaria.

Aunque parezca algo menor, una cosa de la que los singapurenses están orgullosos es la calidad del agua (que importan de Malasia o obtienen por desalinización) y recomiendan encarecidamente beber directamente del grifo, para evitar las botellas de plástico.

La arquitectura que se encuentra al visitar este destino es diversa, siendo la principal fascinación, además de los templos antiguos, las construcciones futuristas y ultramodernas.

Y como al final todos tenemos hambre, la especialidad más querida son los fideos Prawn Mee y Laksa.

 

 

Album foto original Lia Itani (Franţa)

 

© Sud-Est Forum 2020

 

Posted by on noiembrie 29, 2020. Filed under HOME,NEWS,PORTOFOLII. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry