GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

Între actualitate şi sensibilitate: grafica lui  Adrian Marcucci

Between actuality and sensibility: Adrian Marcucci’s graphics

Motto:

Sometimes what you draw happens.

Adrian Marcucci

 

 

Funny is like the first time I met him or thought he was from Romania. And I was surprised that I had never heard of such a great graphic artist among my compatriots. The name Marcucci, certainly of Italian origin, sounds very similar to the Romanian name. Then I saw that what he writes is in Spanish and I discovered that he lives in Argentina.

Adrian Marcucci is an architect with a passion for drawing. He has a line that is inspired by the graphic verve of Paul Klee or Saul Steinberg. The artistic concept of him has a form adjusted to a monochromatic austerity (although it applies a bit of colourist catalysis) paradoxically accompanied by a visceral baroque substance.

His imagination is convergent with the idea of ​​Paul Ricœur, related to the appearance of the “living metaphor”, the image that produces meaning in the cultural discourse taken as a whole.

Sometimes I proposed an interesting exercise: find the musical equivalent of a visual work of art. I think jazz music fits with Marcucci’s graphic work. A rich and refined jazz, full of cheerful postmodern impulses.

 

 

Paul Klee said: “The limits are always new in the movement of lines and surfaces.”

Although Adrian declares himself a cartoonist, art goes far beyond simple humour, it has psychoanalytic depth, it applies labels to major current affairs such as the pandemic, the social, and justice.

Symbolic images are bivalent in today’s society: on the one hand, they can give life to a genotypic/phenotypic spiritual universe or they can enhance latent meanings and meanings (Bogdan Gavrilean)

The Argentine graphic designer Adrian Marcucci conveys the following to the readers of the magazine “Sud Est Forum”:

I like to say that in drawing solutions are always magical

On the other hand, art today has not described or made use of beauty or proportions to express itself for a long time.

My drawings, many of them are dreams or the product of directed meditations

And then develop the theme

That is why I think that what I do is governed by magic more than artistic patterns

Adrian Marcucci was born in 1970,  in Buenos Aires, he currently lives in Villa Carlos Paz, province of Córdoba (Argentina).

 

 

Motto:

Uneori se întâmplă ceea ce desenezi.

Adrian Marcucci

Nostim este că prima oară când l-am întâlnit am crezut că este din România. Şi m-am mirat că nu am auzit de un grafician atât de bun printre conaţionalii mei. Numele de Marcucci, în mod cert de sorginte italiană, este foarte apropiat ca sonoritate de numele româneşti. Apoi am văzut că scria în limba spaniolă şi am constatat că locuieşte în Argentina.

Adrian Marcucci este un architect pasionat de desen. El are o linie care se trage din verva grafică a unui Paul Klee sau Saul Steinberg. Conceptul său artistic are o formă ajustată pe o austeritate monocromă (chiar dacă aplică puţină cataliza coloristică)  însoţită paradoxal de substanţa de baroc visceral.

Imaginaţia sa este convergentă cu idea lui Paul Ricœur, legată de apariţia “metaforei vii”, imaginea care produce sens la nivelul discursului cultural luat ca întreg.

Câteodată am propus un exerciţiu interesant: căutarea echivalenţei melodice a unor opere de artă vizuală. Lucrărilor grafice ale lui Marcucci cred i se potriveşte muzica de jazz. Un jazz succulent şi rafinat, plin de pulsiuni post-moderniste surâzătoare.

Paul Klee a spus: “Frontiere mereu noi iau fiinţă în mişcarea liniilor şi a suprafeţelor.”

Deşi Adrian se declara a fi un caricaturist, arta sa depăşeşte cu mult umorul simplu, având profunzime psihanalitică, aplicând etichete marilor teme actuale ca pandemia, socialul, justiţia.

Imaginile simbol se manifestă bivalent în cadrul societății actuale: pe de o parte, ele pot trezi la viață un univers spiritual genotipic/fenotipic sau pot potența sensuri și semnificații latente (Bogdan Gavrilean)

Graficianul argentinian Adrian Marcucci transmite cititorilor revistei “Sud-Est Forum” următoarele:

Îmi place să spun că la desen soluțiile sunt întotdeauna magice.

Pe de altă parte, arta de astăzi nu a descris sau a folosit frumusețea sau proporțiile pentru a se exprima de mult timp.

Desenele mele, multe dintre ele sunt vise sau produsul unor meditații dirijate.

Și apoi dezvoltă tema.

De aceea cred că ceea ce fac este guvernat mai mult de magie decât de canoane artistice.

Adrian Marcucci s-a născut în 1970, în Bunos Aires, actualmente locuieşte în Villa Carlos Paz, provincia Cordoba (Argentina).

( adrianmarcucci@gmail , www.facebook.com/adrian.marcucci)

 

 

Entre actualidad y sensibilidad: los gráficos de Adrian Marcucci

Lema:

A veces sucede lo que dibujas.

Adrian Marcucci

Gracioso es como la primera vez que lo conocí o pensé que era de Rumania. Y me sorprendió que nunca hubiera oído hablar de un artista gráfico tan bueno entre mis compatriotas. El nombre Marcucci, ciertamente de origen italiano, suena muy parecido al nombre rumano. Luego vi que lo que escribe está en español y descubrí que vive en Argentina.

Adrian Marcucci es un arquitecto apasionado por el dibujo. Tiene una línea que se inspira en el brío gráfico de Paul Klee o Saul Steinberg. Su concepto artístico tiene una forma ajustada a una austeridad monocromática (aunque aplique un poco de catálisis colorista) acompañada paradójicamente de una sustancia barroca visceral.

 

 

Su imaginación es convergente con la idea de Paul Ricœur, relacionada con la aparición de la “metáfora viviente”, la imagen que produce sentido en el discurso cultural tomado en su conjunto.

A veces propuse un ejercicio interesante: buscar el equivalente musical de una obra de arte visual. Creo que la música jazz encaja con la obra gráfica de Marcucci. Un jazz suculento y refinado, lleno de risueños impulsos posmodernistas.

Paul Klee dijo: “Los límites son siempre nuevos en el movimiento de líneas y superficies.

Aunque Adrian se declara dibujante, el arte va mucho más allá del simple humor, tiene profundidad psicoanalítica, aplica etiquetas a grandes temas de actualidad como la pandemia, lo social, la justicia.

Las imágenes simbólicas son bivalentes en la sociedad actual: por un lado, pueden dar vida a un universo espiritual genotípico/fenotípico o pueden mejorar significados latentes y significados. (Bogdan Gavrilean)

 

 

El diseñador gráfico argentino Adrian Marcucci transmite a los lectores de la revista “Sud Est Forum” lo siguiente:

A mí me gusta decir que en el dibujo las soluciones siempre son mágicas

Por otro lado hoy el arte ya hace tiempo que no describe ni hace uso de lo bello ni las proporciones para expresarse

Mis dibujos, muchos de ellos son sueños o producto de meditaciones dirigidas

Y luego desarrollar el tema

Por eso creo que lo que hago lo rige más la magia que los cañones artísticos

Adrian Marcucci nació en 1970, en Buenos Aires, actualmente vive en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba (Argentina).

 

 

A consemnat Cornel Gingăraşu

© Sud-Est Forum 2020

 

 

Posted by on noiembrie 11, 2020. Filed under EVENIMENT,HOME,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry