GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

Trei femei fotograf (Three women photographer)

 

  1. Margaret M. de Lange (Oslo, Norvegia)

În fotografia sa recunoşti Nordul şi umbra. Este o fotografie care nu încearcă să mintă, nu machiază realitatea, ci caută cu realism să descrie viaţa cu toate aspectele sale, îmbrăcate în expresivitatea lapidară a monocromului. Devenită celebră în întreaga lume odată cu albumul fotografic “Daughters”, utilizează titluri şi imagini ce conturează tristeţe existenţială şi cicatricile memoriei.

Margaret mărturiseşte:

Fac poze pe baza sentimentelor mele instinctive. Ca și cum ai ține un jurnal. constant ceea ce este în jurul meu și pe cei care sunt în jurul meu. Familia mea, prietenii mei, cei  foarte apropiați, dar uneori și străini. Oamenii și situațiile de care sunt atrasa și care oferă ceva cu care mă pot identifica. Am fost întotdeauna atrasă de partea întunecată a naturii umane. Partea noastră pe care nu ne place s-o arătăm. Unde sunt localizate cicatricile invizibile. Cele care ne modelează. Singurele lucruri pe care le pot fotografia într-un mod credibil implică sentimentele și realitatea mea. Prin aceasta viziune, văzută prin ochii mei, sper că si alții să poată găsi elemente cu care se pot identifica. Recunoașterea este importantă pentru a identifica cine suntem și ce purtăm cu noi. Singurătatea pe care o simțim, chiar și în compania altora. Singurătatea, chiar dacă în lumea de astăzi suntem mai sociali, atât în viaţa reală, cât şi pe internet.

 

 

In her photography, we recognize the North and the shadow. It is a photograph that does not try to lie, does not make up reality, but seeks with realism to describe life with all its aspects, dressed in the lapidary expressiveness of monochrome. Became famous all over the world with the photo album “Daughters”, uses titles and images that outline existential sadness and memory scars.

Margaret confesses: “I take pictures based on my instinctive feelings. Like keeping a diary. I constantly photograph what is around me and those around me. My family, my friends, those very close, but sometimes also strangers. People and situations that I am attracted to and that offer something I can identify with. I have always been drawn to the dark side of human nature. Our part that we don’t like to show. Where the invisible scars are located. The ones that shape us. The only things I can photograph in a credible way involve my feelings and reality. Through this vision, seen through my eyes, I hope that others can find elements with which they can identify. Recognition is important to identify who we are and what we carry with us. The loneliness we feel, even in the company of others. Loneliness, even if in today’s world we are more social, both in real life and on the internet.

(www.margaretmdelange.com )

 

  1. Svetlana Melik-Nubarova (Alanya, Turcia)

O creatoare de imagini care a pornit cu studii de muzică şi care aduce estul îndepărtat spre Mediterana. Svetlana îmbracă creaţiile sale în somptuos sentiment flămând şi spune poveşti care părăsesc realul, călătorind spre lumea viselor.

Pe pagina de la Saatchi, apare următoarea decriere:

Ea folosește stilul unui portret vechi pentru a crea imagini care sunt axate tematic pe identitate, relații, emoții și vise. Tehnica ei imaculată creează evocări frumoase ale emoțiilor universale de frumusețe, feminitate și fragilitate. Ea vizualizează în mod expert visele atmosferice, utilizând metafora ciudată și inteligentă, în timp ce deblochează ceea ce înseamnă să gândești, să simți, să visezi și să exprimi în lumea modernă. Svetlana a expus la nivel internațional cu expoziții colective în Europa și SUA. A expus și la Paris, Franța. Estetica ei eterică a câștigat mai multe premii de artă și a obținut aprecieri critice din partea presei.

A absolvit Conservatorul Național Kazah, ca pianistă. Ulterior a primit o educație psihologică la Novosibirsk (Rusia). În urmă cu șapte ani, ea s-a lansat in lumea fotografiei. Prefera genul portretului. Pasiunea sa pentru pictură are o mare influență asupra conceptului creative.

 

 

An image creator who started studying music and who brings the Far East to the Mediterranean. Svetlana dresses the portraits in a sumptuous hungry feeling and tells stories that leave the real, travelling to the world of dreams.

On the Saatchi page, the following description appears:. She uses the style of an old portrait to create images that are thematically focused on identity, relationships, emotions and dreams. Her immaculate technique creates beautiful evocations of the universal emotions of beauty, femininity and fragility. She expertly visualizes atmospheric dreams, using the strange and intelligent metaphor, while unlocking what it means to think, feel, dream and express in the modern world. Svetlana has exhibited internationally with group exhibitions in Europe and the USA. He also exhibited in Paris, France. Her ethereal aesthetics has won several art awards and garnered critical acclaim from the press.

He graduated from the Kazakh National Conservatory as a pianist. He later received a psychological education in Novosibirsk (Russia). Seven years ago, she launched herself into the world of photography. He prefers the portrait genre. His passion for painting has a great influence on the creative concept.

www.facebook.com/svetlana.meliknubarova   

@arttherapist200/Twitter   

 

3. Patrizia Burra (Grado, Friuli-Veneția, Italia)

O artistă care duce eleganţa feminină la superlativ, compoziţiile sale fiind plasate între suprarealism şi lumea revistelor de modă. Un exemplu de “fine art”, lucrătură făcută cu precizia unui bijutier şi erotism boticellian. Patrizia, care este calificată ca “Master Qualified European Photographer”, spune:

Sunt pictor și fotograf. Pictura îmi dă multă energie, dar nu îmi permite să surprind momentele. Acesta este unul dintre factorii principali care m-au condus la abordarea tehnicii fotografice. Scopul meu, ca fotograf, este să-mi traduc viziunea mai sălbatică, pasionată și neliniștită într-o imagine. Cu fotografia, încercăm să reproducem lumea. Dar lumea este mult mai interesantă când devine o operă de artă.

 

 

An artist who brings feminine elegance to superlatives, her compositions being placed between surrealism and the world of fashion magazines. An example of “fine art”, the work done with the precision of a jeweller and Boticelli eroticism. Patrizia, who is qualified as a “Master Qualified European Photographer”, says: “I am a painter and a photographer. Painting gives a lot of energy, but does not allow you to capture the moments. This is one of the main factors that led me to approach the photographic technique. My goal, as a photographer, is to translate my wilder, passionate and restless vision into an image. With photography we try to reproduce the world. But the world is much more interesting when it becomes a work of art. ”

(www.patriziaburra.com)

 

Selecţie alcătuită de Cornel Gingăraşu

 coperta Holly Nichols – Instagram

© Sud-Est Forum 2020

 

Posted by on octombrie 24, 2020. Filed under FOTOGRAFIE,HOME,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry