GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

Covid19. Arta intrã ȋn carantinã dar nu se predã!

 

Motto:

muzeul (imaginar) este locul singurei lumi care scapă de moarte.

Andre Malraux

Pandemia Covid19. A intrat cu bocancii ȋn viaţa noastrã, a schimbat destine, a fãcut sã tremure şi sã sufere miliarde de oameni. Anul 2020 a fost comparat cu perioada unui al treilea rãzboi mondial.

Este evident ca arta de pretutindeni sufere şi ea. Muzeele stau ȋnchise, expoziţiile şi concertele se amânã, artiştii şi-au pus masca pe faţã şi pun lacãt la atelier….dar nu trebuie sã ȋşi punã lacãt la mintea lor.

Sensibilitatea şi puterea de a distila realitatea ȋn simboluri pot crea fresca vieţii, evenimentelor, emoţiilor şi suferinţei din perioada carantinei.

În artele vizuale s-a deschis marele muzeu virtual, moştenind vrând-nevrând ideea de Muzeu imaginar dragã lui Andre Malraux, care visa la ceea ce am numi acum Muzeul global. Un strigãt contra eshatologicului !

Din cele mai vechi timpuri percepţia artisticã a realitãţii, a avut mai mult decât valoare esteticã dar şi de cronicã, adunând ȋn memoria conştientã şi subconştientã fapte pe care poate izvoarle istorice, arhivele şi analele nu le-au putut cuprinde. Simbolistica criptatã ȋn opera de artã explicã mai durabil esenţialul omului. Realismul ştiinţei, devenit disciplinã pus sã slujeascã cultura, se poate prãbuşi.

Abordarea artisticã s-a nãscut din dorinţa de a apãra o stare sensibilã, menţinând la dispoziţia privirii spectacolul care o alimenta. Şi iatã, vorba filosofului, cum apare o “perseverare ȋn fiinţã”.

Andrew Solomon, referindu-se la depresie spunea: (depresivii) folosesc mereu expresia “dincolo de margine” pentru a trasa trecerea de durere la nebunie. Tocmai asta fac artiştii, absorbând durerea lumii şi pãzind graniţele spre nebunie.

În acest album (primul dintr-o serie) am adunat lucrãri originale inspirate din carantinã, anxietate, izolare, din starea mentalã uneori a neputinţei şi izolãrii….

În bãtalia de la Waterloo, comandantului Vechii Gărzi, Pierre Cambronne, a strigat: “Vechea Gardă moare, dar nu se predă!”….dupa alte surse istorice ar fi spus :”Merde !”

 

*************************************

 

Covid19. Art in lockdown do not surrender!

 

Motto:

the (imaginary) museum is the place of the only world that escapes death.

Andre Malraux

Covid pandemic19. He entered our lives with his boots on, changed destinies, made billions of people tremble and suffer. The year 2020 has been compared to the period of a third world war.

It is obvious that art everywhere suffers as well. Museums are closed, exhibitions and concerts are postponed, artists put their masks on their faces and put a lock on the workshop … but they don’t have to put a lock on their mind. Sensitivity and the power to distill reality into symbols can create a fresco of life, events, emotions and suffering in the quarantine period.

In the visual arts, the great virtual museum opened, inheriting the idea of ​​an imaginary museum dear to Andre Malraux, who dreamed of what we would now call the Global Museum. A cry against the eschatological!

From ancient times the artistic perception of reality has had more than aesthetic value but also chronicle, gathering in conscious and subconscious memory facts that can be historical sources, archives and annals could not contain. The symbolism encrypted in the work of art more sustainable explains the essence of man. The realism of science, which has become a discipline set to serve culture, can collapse.

The artistic approach was born from the desire to defend a sensitive host, keeping the spectacle at its disposal that feeds it. And here is what the philosopher says about a “perseverance in being.” Andrew Solomon, referring to depression, said: (depressives) always use the expression “beyond the edge” to trace the transition from pain to madness. This is exactly what artists do, absorbing the pain of the world and guarding the borders to madness.

In this album (the first in a series) we have collected original works inspired by quarantine, anxiety, isolation, the mental state of sometimes helplessness and isolation ….

In the battle of Waterloo, the commander of the Old Guard, Pierre Cambronne, shouted: “The Old Guard dies, but he does not surrender!” …. according to other historical sources he would have said: “Shit!”

 

 

Photos and digital art by Cornel Gingãraşu

©Sud Est Forum 2020

Posted by on aprilie 26, 2020. Filed under ARTE VIZUALE,EVENIMENT,HOME,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry