GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

O Sodomã şi Gomorã ecologice?

Motto:

S-a uitat în jos spre Sodoma şi Gomora şi spre tot ţinutul câmpiei şi a văzut un fum gros ca fumul unui cuptor de ars, ridicându-se de pe pământ.

(Geneza 19.28)

Începem anul 2020 ȋntr-un mod foarte “fierbinte”: artificiile de revelion (bani mulţi aruncaţi ȋn vãzduh şi fum) dar mai ales dramatica vãpaie care distruge Australia.

Anul 2019 a acumulat scenarii şi studii catastrofiste care prevedeau ca efecte ale ȋncãlzirii globale, un fenomen evident şi indubitabil, topirea gheţurilor ce pãreau veşnice şi consecinţe climatice şi socio-economice majore.

Iatã cã ȋnaintea “plãgii” apelor, avem parte de valul de foc care de fapt a ȋnceput de anul trecut cu marele pârjol amazonian şi misterioasele incendii siberiene.

Daniel Constantin, specialist ȋn ingineria mediului şi poluare, sintetizeazã astfel :

Conform mãsurãtorilor efectuate de cercetãtori, anul 2019 a fost cel mai fierbinte din istoria modernaã, dar şi un an de foc la propriu.

Incendiile de pãdure din Australia, Brazilia, SUA şi Rusia (Siberia) reprezintã un grav dezechilibru ecologic la nivel global.  Milioanele de hectare de pãdure arse au produs cantitãţi enorme de CO2 şi alte gaze cu efect de ȋncãlzire la nivel global.

Efectele pe termen scurt ale incendiilor de pãdure pot fi cuantificate prin daune economice la nivel de miliarde de dolari, cele mai ȋnsemnate  pierderi fiind reprezentate de vieţile omeneşti şi sute de milioane de reprezentanţi ai faunei din pãdurile arse.

Ca o reacţie ȋn lanţ, energia termicã şi CO2 eliberat, va conduce ȋn mod natural la o ȋncãlzire alertã a planetei şi bineȋnteles numãrul de incendii şi suprafeţele ce vor arde vor fi din ce ȋn ce mai mari.

În 1996, apãrea cartea lui  Samuel P. Huntington, “Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale”. Politologul american trasa ȋn lucrarea sa ideea tensiunilor mondiale de dupã Rãzboiul rece şi dezvolta teoria prin care conflictele actuale se vor datora diferenţelor de culturã şi religie ȋntre ceea ce definea el ca civilizaţiile oponente.

Deşi controversatã, teoria lui Huntington nu poate fi ignoratã, având un suport teoretic şi practic destul de solid, dar care ȋn lumina  ultimei perioade, poate fi redefinitã ca etiologie a conflictului din cultural-religios, ȋn ecologico-economic.

Se poate ȋntrevedea ca şi consecinţã a dramei climatologice, restructurãri sociale masive, migraţii şi chiar conflicte armate.

Sã ne gândim la situaţia miilor de australieni obligaţi la evacuare şi pierderi economice masive datorate incendiilor pe suprafeţe de mii de kilometri pãtraţi, o situaţie pe care acesţia cel mai probabil o vor gestiona, având puterea organizatoricã şi economicã.

O asemenea tragedie de proporţii biblice ar conduce la consecinţe mult mai grave dacã s-ar petrece ȋntr-o ţarã sãracã şi eventual instabilã social, implicând foamete, moarte şi migraţii masive spre zonele ȋnvecinate.

Pânã la urmã viitorul ne va aratã dacã zidurile ȋntre oamenii planetei se vor ridica şi mai mult sau vor putea sã ȋsi dea mâna, ȋntr-un efort comun de a traversa una din cele mai grele perioade ale timpurilor moderne.

Date de ultimã orã:

Pãdurile din Australia ard la o scarã nemaiȋntâlnitã pânã ȋn prezent, ȋn ceea ce ar putea fi numit un „Cernobil climatic”; situaţia din Australia aduce aminte cu cea a Uniunii Sovietice din anii ’80. Aşa cum, potrivit lui Mihail Gorbaciov, ultimul lider al URSS, colapsul Uniunii Sovietice a ȋnceput odată cu dezastrul nuclear de la Cernobil, întrebarea de pe buzele tuturor este „Poate aceastã tragedie, ȋn plinã desfãşurare, provocatã de incendiile din Australia, sã devinã un Cernobil al crizei climatice?”. (New York Times)

Incendiile din Australia au ars deja o suprafaţã mai mare decât Elveţia, de şase ori mai mult decât suprafaţa distrusã de incendiile din Amazon de anul trecut. Se estimeazã ca aproape jumãtate de miliard de animale au fost ucise ȋn aceste incendii şi existã temerea ca anumite specii de animale si plante au fost complet exterminate (Digi24).

 

Fotografii de Alex Coppel, Melbourne, Australia 

 

 

El comenteazã ȋn legãturã cu momentul pe care ȋl trãieşte:

Ca fotograf sunt obişnuit sã “vânez” incendii, dar acesta a venit peste noi în vacanțã. Am fãcut aceste fotografii doar când am știut că este semi-sigură casa noastră, deoarece prioritatea mea era să o protejez. Prietenii mei ȋnsã şi-au pierdut casele și a trebuit sã-i gãzduim la noi. Aveam douăzeci de oameni adăpostiți în casa noastră. Toţi au un spirit bun. Gândurile ni le ȋndreptam spre cei care și-au pierdut casele. Sau persoane dragi.

********

An ecological Sodom and Gomorrah?

We are starting the year 2020 in a very hot way: New Year’s fireworks (lots of money and smoke thrown in the air) but especially the dramatic fire that is destroying Australia.

The year 2019 has accumulated catastrophic scenarios and studies that foresee as effects of global warming, an obvious and undoubted phenomenon, melting ice that seemed eternal and major climatic and socio-economic consequences.

Here before the plague of waters, we have part of the wave of fire that actually began last year with the great Amazon shelf and the mysterious Siberian fires.

The specialist in environmental engineering and pollution Daniel Constantin summarizes as follows:

According to the measurements made by the researchers, the year 2019 was the hottest year in modern history, but also a year of fire on its own.

Forest fires in Australia, Brazil, the USA and Russia (Siberia) represent a serious ecological imbalance at global level. Millions of hectares of burned forest have produced enormous amounts of CO2 and other gases with global warming effect. The short-term effects of forest fires can be quantified by economic damages at the level of billions of dollars, the most significant losses being represented by human lives and hundreds of millions of wildlife representatives from burnt forests.

As a chain reaction, the thermal energy and CO2 released will naturally lead to an alert warming of the planet and of course the number of fires and the surfaces that will burn will be increasing.

Although controversial, Huntington’s theory cannot be ignored, having a strong theoretical and practical support but which, in light of the last period, can be redefined as an etiology of the conflict, an ecological-economic one.

It can be seen as a consequence of the climatological drama, massive social restructuring, migration and even armed conflicts.

Let’s think about the situation of thousands of Australians forced to evacuate and massive economic losses due to fires covering thousands of square kilometers, a situation they will most likely manage, having the organizational and economic power.

Such a tragedy of biblical proportions would lead to much more serious consequences if it happened in a poor and possibly socially unstable country, involving hunger, death and massive migration to the surrounding areas.

Photography by Alex Coppel, Melbourne, Australia 

Posted by on ianuarie 5, 2020. Filed under COTIDIAN,EVENIMENT,HOME,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry